دانلود رایگان


پروژه تأثير كيفيت محيط زندگي (بطور عام) و كيفيت محيط مسكوني مجتمعهاي مسكوني (بطور خاص) در روحيه افراد - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه تأثیر کیفیت محیط زندگی (بطور عام) و کیفیت محیط مسکونی مجتمعهای مسکونی (بطور خاص) در روحیه افراد به صورت فایل ورد (داک) پرداخته شد

دانلود رایگان پروژه تأثير كيفيت محيط زندگي (بطور عام) و كيفيت محيط مسكوني مجتمعهاي مسكوني (بطور خاص) در روحيه افراد
نوع فایل: word
قابل ویرایش 155 صفحه

چکیده:
هدف اصلي اين رساله، يافتن تأثير كيفيت محيط زندگي (بطور عام) و كيفيت محيط مسكوني مجتمعهاي مسكوني – (بطور خاص) در روحيه افراد و سپس روحيه جمعي ساكنين است.
از ابتداي تاريخ: مسكن بعنوان سرپناه نقش مهمي در زندگي جوامع انساني بازي كرده است كه با پيشرفت جوامع و در روند تكميلي كاركرد مسكن، عملكردهاي ديگري نظير زنگي اجتماعي، روابط خانوادگي، محلي جهت آسايش روح و روان و تمديد قوا و.... به آن افزوده گرديد.
در دوره معاصر، در دنياي غرب، پس از جنگ جهاني دوم كه با تخريب بيشمار واحدهاي مسكوني همراه شد، نياز به مسكن براي جمعيت زياد بي خانمان باعث شد كه دولتها به ساخت مجتمعهاي مسكوني روي آورند كه بيش از هر چيز، مساله كميت و پاسخگويي به تعداد بيشتر، در آن مطرح بود.
اين مساله، در كشور ما به شكلي ديگر، در حال وقوع است كه نشانه هاي آن به وضوح ديده مي شود. رشد فزاينده جمعيت در سالهاي پس از انقلاب، موجب ايجاد قشر جوان جمعيتي گرديده كه از تبعات اين رشد فزاينده جمعيت، نياز به مسكن فراوان است.
اگر چه نرخ رشد جمعيت از 5/2 درصد به 2/1 رسيده است، اما تحقيقات نشان مي دهد كه اجراي طرح كنترل جمعيت در كشور هنوز پاسخگوي نيازهاي آموزشي و بهداشتي در اين زمينه نيست و به دليل اهميت موضوع و با توجه به جوان بودن جمعيت، تاكنون كارشناسان بارها در ارتباط با انفجار جمعيت ايران در ده 80 هشدار داده اند. چنانكه صندوق جمعيت سازمان ملل متحد پيش بيني مي كند كه جمعيت ايران طي كمتر از نيم قرن آينده از مرز 121 ميليون نفر خواهد گذشت. آمار دقيق پيش بيني شده اين صندوق جمعيت ايران در سال 2050 ميلادي را 121 ميليون و 400 هزار نفر اعلام مي نمايد كه از جمعيت آلمان، ژاپن و حتي روسيه در زمان مشابه سبقت خواهد گرفت.
اين موضع باعث شده است كه به نوعي تجربه پس از جنگ جهاني دوم، در ايران در حال تكرار باشد: يعني ساخت مجتمعهاي مسكوني فاقد كيفيت و فقط داراي كميت.
در اين راستا، شناخت عوامل موثر در بهبود كيفيتي مسكن، يكي از مسائلي است كه بايد به آن پرداخته شود، چرا كه تاثيرات آن بطور غير قابل انكاري در روحيه افراد و نيز روحيه عمومي جامعه، متجلي مي گردد.
بنابراين در روند مطالعات به مساله مسكن و شاخصهاي اجتماعي آن، و كيفيت محيط، تاثيرات رواني محيط بر انسان و نقش مشاركت در بهبود روحيه جمعي ساكنين مجتمعهاي مسكوني، پرداخته مي شود و سپس با ارائه يك جمع بندي و تدوين اهداف كلي و عملياتي، طراحي يك مجتمع مسكوني با بهره گيري از عوامل موثر محيطي در روحيه جمعي ساكنان، صورت مي پذيرد

مقدمه:
مفهوم مسكن، چيزي بيش از يك سرپناه و چيزي بيش از محافظ انسان و فعاليتهايش از گزند عناصر طبيعي است. پاسخ به اين سوال كه نارساييهاي اين تعريف كدام است و بيش از اين چيست، بسيار دشوار است و با توجهبه عواملي نظير وضعيت اقليمي، مذهب و گروه قومي، مبلغي از درآمد كه بايد به هزينه مسكن اختصاص داده شود و نيز گذشته تاريخي فرد در رابطه با مسكن و تمايلات و بينشهاي فردي او، تغيير مي كند.

فهرست مطالب:
چكيده رساله
بخش اول: مسكن، كيفيت و شاخصهاي اجتماعي
مفهوم مسكن
سكونت و سكونتگاه
تعريف سازمان بهداشت جهاني از مسكن
اهداف كلي مسكن در كشورهاي جهان سوم
روابط متقابل اهداف كلي مسكن و ديگر هدفهاي اجتماعي
سياست احداث مجتمعهاي مسكوني در برنامه هاي عمراني ايران
نتايج طرحهاي اجرا شده مسكن در ايران
مشكل مسكن
اشكالات مسكن مدرن
روحيه جمعي در افراد
فردگرايي و خانواده هسته اي بجاي جمع گرايي
عوامل موثر در بررسي وضعيت مسكن
پيامدهاي فرايند انتخاب مسكن براي ساكنين
اهداف كلي اجتماعي مسكن
بررسي ابعاد كمي نياز مسكن- شاخصهاي كمي
بررسي ابعاد كيفي نياز مسكن
عوامل ايجاد تغييرات در مسكن
عوامل مؤثر بر بهبود كيفيت زندگي
اهداف كلي اجتماعي در سياستهاي مسكن:
استانداردهاي مسكن با توجه به شرايط متفاوت
پيامدهاي اجتماعي استاندارد مسكن
خانواده مجموعه هايي براي گزينش شاخصهاي اجتماعي
معيارهاي ارزيابي اثرات شرايط مسكن بر زندگي خانواده
نيازهاي اجتماعي- رواني
تأثير شرايط مسكن بر سلامت رواني كودكان
تأثير بهبود كيفيت مسكن بر بهره وري
تمايلات ساكنين
باورهاي مديران
گونه گوني فرهنگي و استانداردهاي يكنواخت
بخش دوم: مسكن، مجتمع مسكوني و نيازها:
دورنماي تحول بعد خانوار
انواع رفتارهاي سكونتي در مقابل حداقل فضا
نيازهاي سكونتي در مسكن حداقل
ويژگيهاي سازمان سازمان فضايي خانه هاي تاريخي
ويژگيهاي فضاهاي سكونتي معاصر
سازمان فضايي خانه هاي معاصر
معيارهايي براي طراحي خانه معاصر
عرصه هاي زندگي جمعي و خصوصي
پيوستگي عرصه هاي عمومي و خصوصي
نيازهاي اساسي
گروه بندي فضاهاي مسكوني
قسمهاي تشكيل دهنده مسكن خانوار سنتي ايران
تناسب فضايي و عملكردي
حداكثر فضاي مورد نياز
تعيين ابعاد فضاهاي مختلف
انطباق ابعاد با شرايط مختلف
جدول شماره 4: ابعاد پيشنهادي مسكن حداقل
گونه هاي مسكن
آپارتمان هاي مرتفع
برج در فضاي سبز
آپارتمانهاي متراكم بدون آسانسور
آپارتمانهاي داراي دسترسي مستقيم
خانه هاي حياط دار
خانه هاي متصل
خانه هاي مستقل
محيط مسكوني
محيط مسكوني، كانوني زنده و پرتحرك
رفتار اجتماعي ساكنان ساختمانهاي بلند
تأثير محيط مسكوني بر كودكان
نيازهاي محيطي كودكان در سنين مختلف
محيط كالبدي
مقياس انساني
محيط كالبدي- شرايط كلي
دسترسي به فضاي باز – فضاي بازي كودكان
تفكيك مسير عبور پياده از سواره
اشراف
استفاده از گياهان متناسب با شرايط هر طرح
ايمني
امنيت
روابط همسايگي و تأثير آن در تقويت نظارت
استاندارد تسهيلات و خدمات عمومي و عوامل مؤثر بر آن
استاندارد و مكان يابي مراكز عمومي
مراكز خريد موقت
فضاهاي عمومي
تقويت روحيه جمعي و زندگي اجتماعي
طراحي فضاي شهري و روحيه جمعي
اصول طراحي فضاهاي شهري ( براي تسهيل برخورد اجتماعي افراد )
تأمين ايمني و سهولت دسترسي براي تمام افراد جامعه
تسهيل استفاده مرتب و دايمي ساكنان
ايجاد حس تشخيص و حمايت از مناعت طبع افراد
نما و هويت ساكنين
فصل مشترك درون“ و بيرون“ بنا
نفوذ پذيري نما
اهميت محيط خارج از بنا
سطوح يكنواخت و ارتباط بصري
تقويت حس تعلق به جامعه اي با هويت
برانگيختن حس كنجكاوي و كاوش
بر جاي گذاردن تجربه هاي بياد ماندني و ارزشمند
تعيين جهت و تسهيل فعاليت هاي مختلف
احساس بودن در خانه ي خود
تقويت راهها يي براي ارتباطهاي شخصي ( ارتباط بصري، گفتاري و ديداري)
نقش راه ها و مسيرها در روابط اجتماعي
پياده روي و روابط اجتماعي
ويژگيهاي يك مسير پياده
ويژگيهاي پياده روي
انسان، روان، مسكن
بخش اول: روانشاسي محيطي
در جستجوي بعدي كوچك
تشابه معماري مجلل و معماري براي عموم
روان شناسي در معماري
سكونت پذيري محيط
رابطه معماران و روانشناسان
سازگاري انسان با هر نوع محيط جديد؟
ادراك محيطي – بي حسي محيطي
عوامل مؤثر بر ادراك محيطي
نظريه هاي ادراك محيطي
نظريه برانس ويك (Brunswik) – عملگراي آزمايشي ( احتمالي )
نظريه گيبسون (Gibson)- فراهم كردن تسهيلات
نظريه برلين (Berlyne) – ويژگيهاي مقايسه اي
نظريه پديده شناسي
شناخت محيطي
آشكاري محيط
عوامل مؤثر بر شناخت محيطي
نقش علائم در شناسايي محيط
گم شدن خوشايند
عوامل شناسايي بهتر ساختمانها
تأثير محيط فيزيكي بر شناخت محيطي
ارتباط شخصيت و محيط فيزيكي
پنج ارتباط بين محيط و شخصيت
نظريات روان شناختي در مورد رابطه شخصيت و محيط
نفوذپذيري
زيبايي شناسي معماري (و تأثير آن بر روحيه و رفتار افراد):
زيبايي شناسي صوري – زيبايي شناسي نمادين
زيبايي محيط و فعاليت اجتماعي
بهبود كيفيت محيط و افزايش فعاليت اجتماعي
عوامل كيفي محيط و تأثير آن بر روحيه افراد از ديدگاه روان شناسي
حريم
محرميت و حالات آن
مبلمان و اسباب و اثاثيه
مصالح و رنگ
نور و روشنايي
پنجره ها
گل و گياه و فضاي سبز
مطالعات جغرافيايي
مطالعات اقليمي
مطالعات زمين شناسي
مطالعات خاكشناسي
مطالعات زلزله
مطالعات تطبيقي
بررسي مجموعه هاي مسكوني در شهر مشهد
بررسي مجموعه هاي مسكوني در مشهد
مجتمع مسكوني فيروزه
ساختمان زيست خاور
مجموعه مسكوني 600 دستگاه
مجموعه مسكوني آپارتمانهاي مرتفع مجتمع قدس
مجموعه مسكوني بنياد مسكن
شناخت سايت
روند طراحي
منابع و مآخذ

فهرست جداول
جدول شماره 1: نيازهاي فردي و جمعي
جدول شماره 2: شاخصهاي اجتماعي مربوط به زندگي
جدول شماره 5: گونه هاي مسكن (بر حسب ارتفاع در مقابل سطح اشغال)
جدول شماره 10: ارزش ها و نيازهاي زيست محيطي

منابع و مأخذ:
ابعاد اجتماعي مسكن
مسكن حداقل
مسكن شهري
گونه گونيها در خانه سازي- نوشته ها براكت- بوك هولت - ترجمه گل آرا فريديان و ناصر يزد خواستي
طراحي مسكن امروزي و اصول معماري خانه هاي سنتي- جمله آبادي شماره 23 محمد رضا حائري
عرصه هاي زندگي جمعي و خصوصي- كريستوفر الكساندر - برج چرمايف- ترجمه منوچهر مزيني
تئوري شكل خوب شهر- كوين لينج - ترجمه دكتر سيد حسين بحريني
راهنماي طراحي معماري ساختمانهاي بلند مسكوني
نشريه صفحه شماره 32
طراحي فضاي شهري و زندگي اجتماعي - سرشت معماري ترجمه رسول مجتبي پور نوشته: سوزان كروهت سنارد
فرهنگ جامع روانشناسي و روانپزشكي - پورافكاري
رهواري شرط لازم براي شهرهاي قابل سكونت سرشت معماري
كتاب آموزش معماران- حسين سلطانزاده
فصلنامه معماري و فرهنگ – شماره 2و3 – ادراك و شناخت محيطي – نسرين دهپاشي
فرايند طراحي شهري- دكتر سيد حسين بحريني


پروژه


پایانی


جامعه


شناسی


علوم


اجتماعی


پایان


نامه


پایانی


جامعه


شناسی


علوم


اجتماعی


پایان


نامه


تأثیر


کیفیت


محیط


زندگی


(بطور


عام)و


کیفیت


م حیطمقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نجوم و اخترفیزیک 24 ص

پاورپوینت ایده تا خلاقیت دکترابراهیمی

تحقیق درباره ريزپردازنده ها

پاورپوینت درباره اخلاق در آموزش

دیود پیوندی

مقاله درباره يکسو کننده تمام موج

پاورپوینت مسئله ی بهینه سازی با چند تابع هدف

تحقیق در مورد نگاهي به رشد اقتصادي و اشتغال در فرانسه 26 ص

مقاله جرم و راههای پیشگیری از آن

تحقیق در مورد نظام آموزشی هند 68ص