دانلود رایگان


پروژه بررسی رابطه بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی دربین دانشجویان دختررشته مشاوره روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی - دانلود رایگاندانلود رایگان در این پروژه بررسی رابطه بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی دربین دانشجویان دختررشته مشاوره روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی. doc پرداخته است.

دانلود رایگان پروژه بررسی رابطه بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی دربین دانشجویان دختررشته مشاوره روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامینوع فایل: word
قابل ویرایش 120 صفحه

چکیده:
هدف ازتحقیق حاضربررسی رابطه بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی دربین دانشجویان دختررشته روان شناسی ومشاوره دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر است که فرضیه عنوان شده عبارتند از اینکه بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی رابطه معنی داری وجود دارد که جامعه مورد مطالعه عبارتند ازدانشجویان دختررشته روان شناسی ومشاوره است که ازبین جامعه مورد نظر 80نفربه عنوان نمونه انتخاب گردیده وآزمون شخصیت روان نژندی کوندور وهمین طور درک ازخویشتن راتوس برروی آنها اجراگردیده است که جهت آزمون فرضیه تحقیق ازروش آماری ضریب هم بستگی پیرامون استفاده گردیده که نتایج بدست آمده حاکی ازآن است که بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی رابطه معنی داری وجود دارد وسطح معنی داری آن برابر5% است

مقدمه:
انسان موجودی اجتماعی است وبدین خاطر ادامه زندگی وی به شیوه ای معقول وموفقیت آمیزبه صورت انفرادی تقریبا غیرممکن است .انسان ازبدوتولد با دیگران ارتباط برقرارمیکند این دیگران درمرحله بسیارمحدود است وشامل گروه کوچک خانواده می باشد
اما درمسیررشد با گروههای دیگری که به تدریج بزرگترمی شوند مانند همبازیها ،دوستان ،که درزمینه رشد اجتماعی وی رافراهم می آورند .رشد اجتماعی فردمانند سایرزمینه های رشدی اوکم کم وسعت یافته وتقریبا تمام فعالیتهایش تحت تاثیر اطرافیان قرارمی گیرد ، رشد اجتماعی هم چنین برای بیشتر افراد به تدریج وبه طورطبیعی دربرخورد با تجربه ها حاصل می گردد رفتارمناسب ومطلوب اجتماعی میتواند برای رسیدن به خودیابی وخود شکوفایی نقش بسزایی داشته باشد . دردوره نوجوانی ، رشد فرد درجنبه های مختلف ادامه می یابد .علائم برخی ازجنبه های رشد مانند رشد جسمی رابه سرعت وبایک نگاه میتوان دریافت مثل رشد وزن وقد که به طورآشکار ازافزایش وزن وبلند شدن قد مشهود است ، شخصیت هم باید تاثیر تربیت درست ومناسب قرارگیرد وگاهی عدم روابط درست ومناسب با اطرافیان باعث ایجاد روابط نادرست وشخصیت روان نژندی درفرد می شود که تمام اینها می تواند دررسیدن به خود شکوفایی وخودیابی نقش منفی داشته باشد واگراین روابط به درستی صورت نپذیرد موفقیت اودربه کارگیری استعدادها وشکوفا ساختن آنها به حداقل خواهد رسید به علاوه بسیاری از روابط ورفتارهای مناسب ونامناسب مثل به اوج رسیدن ، شکوفا شدن شخصیت ویا خودخواهی ووابستگی به دیگران درتشخیص وتمیز بین واقعیت ها ، رویا ها وتخیلات که جزرفتار ضد اجتماعی روان نژندی است که دراین حالت فرد دربسیاری ازموارد نمی تواند درست تصمیم بگیرد ویا بتواند برنامه ریزی خود برای رسیدن به خودیابی وخود شکوفایی که تمام اینها بستگی به اوضاع اجتماعی وخانوادگی وفردی افراد دردوره نوجوانی وجوانی دارد وتاکید روان شناسی انسان گرابرای کتنگری وخود شکوفایی ورسیدن به خود پنداره قوی رامیتوان بانقل قول معروف کارل راجرز نشان داد : ارگانیزم یک گرایش وتلاش اساسی دارد – شکوفا کردن – حفظ نمودن وتقویت کردن خود تجربه گر ، ارضا کردن نیازهای فیزیولوژیکی – ارگانیزم راحفظ وتقویت میکند تافرد بتواند ازشخصیت روان نژندی دورشود .

فهرست مطالب:
فصل اول : كليات تحقيق
مقدمه
بيان مساله
اهميت و ضرورت تحقيق
اهداف تحقيق
فرضيه تحقيق
فصل دوم : پيشينه و ادبيات تحقيق
روان شناسي چيست؟
تعريف شخصيت
تعريف دنياي درون شخصيت انسان
عوامل تاثير گذار در شكل گيري شخصيت
عوامل ژنتيكي
ژن هاي رفتاري
چگونگي شكل گيري شخصيت دنياي دروني انسان
خودپنداره : خود
مساله عزت نفس
خود پنداره
طرحواره هاي خود
ويژگي هاي انگيزش طرحواره هاي خود
خود هماهنگ
خودهاي ممكن
ناهمخواني شناختي
موقعيت هاي برانگيزنده ناهمخواني
توجيه ناكافي
توجيه تلاش
اطلاعات جديد
فرايند انگيزش زيربناي ناهمخواني
نظريه ادراك خويشتن
هويت
نقش ها
نظريه كنترل عاطفه
چرا افراد خود را تائيد مي كنند؟
عامل بودن
خود به عنوان عمل و رشد از درون
دروني كردن و يكپارچه كردن خود
خودسازگاري
فصل سوم : جامعه آماري و روش تحقيق
مقدمه
ابزار اندازه گيري در تحقيق حاضر
پرسش نامه چند شخصيتي مينه سوتا
روش تحقيق
روش آماري مربوط به فرضيه
فصل چهارم : يافته ها وتجزيه و تحليل آنها
مقدمه
يافته ها و تجزيهو تحليل داده ها
فصل پنجم : بحث و نتيجه گيري
بحث و نتيجه گيري
چكيده
پيشنهادات
محدوديت ها
منابع و ماخذ
ضمائم

منابع ومأخذ:
احدی – حسین –روان شناسی شخصیت – انتشارات باران- 1385 – تهران
آزاد – حسین – آسیب روانی (1)- انتشارات رشد - 1384 – تهران
آزاد- حسین -آسیب روانی (2) – انتشارات رشد - 1384- تهران
بیانی – احمد – روش تحقیق درعلوم تربیتی – انتشارات پیام -1383 – تهران
پیروانی – سعید – شخصیت وشناخت آن – انتشارات نور- 1384 – تهران
دلاور- علی- آمار استنباطی- انتشارات رشد – 1385 تهران
دلاور- علی – روش تحقیق درعلوم انسانی – انتشارات رشد- 1384 تهران
دادستان – پریرخ – روان شناسی شخصیت – انتشارات رشد – 1385تهران
دوستی – مسعود – خود شناسی – انتشارات فرهنگ -1384 تهران
محمدی – سید یحیی – انگیزش وشخصیت – انتشارات سمت – 1385 تهران
محمدی – سید یحیی – نظریه های شخصیت – انتشارات رشد -1384تهران
منصور- محمود – روان شناسی بالینی – انتشارات ارجمند – 1385 تهران


پایان


نامه


جهت


اخذ


مدرک


رشته


روانشناسی


علوم


تربیتی


ارشد


کلاسی


تحقیق


پایان


دوره


پایان


نامه


پروژه


بررسی


رابطه


بین


خود


پنداره


وشخصیت


روان


نژند


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


بررسی و مقایسه بین خود پنداره دانشجویان دختر و پسر

... بین خود پنداره دانشجویان ... وشخصیت روان نژندی دربین ... دانشگاه آزاد,پروژه ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد شخصیت

بررسی مقدماتی شخصیتی کرنل برای سوال 36 و 37 بر روی دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی چکیده: در راستای هنجاریابی سؤال 36 و 37 آزمون کرنل فرم n2 تهیه شده آزمایش صورت گرفت.

دانلود پروژه روانشناسی ، پایان نامه رشته روان شناسی

بررسی رابطه بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی دربین دانشجویان دختررشته مشاوره روان ...

پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

... در دانشگاه آزاد اسلامی ... بررسی بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی بین ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد روان شناسی

درجه تحصیلی: کارشناسی رشته تحصیلی: روان شناسی گرایش: بالینی چکیده: هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روان شناسی ورودی 1380 در دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز، و در سال تحصیلی 84-83 می باشد.

خود پنداره » پایان نامه دات کام | Payaname.com

در انجام پایان نامه خود مشکل دارید؟نمیتوانید موضوع جدید انتخاب کنید؟برای نوشتن ...

پایان نامه بررسی رابطه خود پنداره و شخصیت روان نژندی دربین ...

دانلود پایان نامه بررسی رابطه بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی دربین دانشجویان در 90 ...

دانلود پایان نامه، پروپوزال، پروژه در مورد روان شناسی

درجه تحصیلی: کارشناسی رشته تحصیلی: روان شناسی گرایش: بالینی چکیده: هدف از انجام این پژوهش، بررسی رابطه شوخ طبعی با سلامت روانی در دانشجویان روان شناسی ورودی 1380 در دانشکده روان شناسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرکز، و در سال تحصیلی 84-83 می باشد.

پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

... در دانشگاه آزاد اسلامی ... بررسی بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی بین ...

پورتال جامع فایلهای آموزشی تحقیق پروژه کتاب

... در دانشگاه آزاد اسلامی ... بررسی بین خود پنداره وشخصیت روان نژندی بین ...

پاورپوینت در مورد مایا 8 در یک نگاه(مروری بر محیط نرم افزار مایا) (کاربردی و جدید)

پاورپوینت در مورد اقدامات اولیه در خونریزی و شوک

دانلود پاورپوینت کلینیک تخصصی و فوق تخصی خاتم الانبیاء(ص) - 72 اسلاید

مقاله درباره کارآموزی پارک جمشیدیه 110 ص

elink-mc706-d2-v3

پاورپوینت در مورد ریاضی سوم دبستان(پاسخ به فعالیت سرگرمی و معمّا صفحه 60 کتاب درسی )

مقاله درمورد اولين تمدن در بين النهرين

كارآموزي معماري اتوكد

تحقیق در مورد تحول های مختلف براساس نمودار سایکرومتریک هوا

دانلود پاورپوينت درباره دانلود پاورپوينت جامع وکامل درباره محیط اقتصادی حسابداری