دانلود رایگان


دانلود تحقیق ترمزها - دانلود رایگاندانلود رایگان دانلود تحقیق ترمزها

دانلود رایگان دانلود تحقیق ترمزها امروزه در صنعت اتومبيل سازي حفظ ايمني سرنشينان خودرو فوق العاده مورد توجه قرار گرفته است . با توجه به اينكه سيستم ترمز مهمترين بخش ايمني خودرو محسوب مي گردد ، در چند ساله اخير پيشرفتهاي زيادي در اين زمينه انجام گرفته است . جديدترين اين پيشرفتها پيدايش سيستم ترمز ضد قفل ABS مي باشد . در اين پروژه هدف آن است كه اين نسل از ترمزها مورد بررسي قرار گيرد تا ان شاءالله زمينه اي براي ورود اين تكنولوژي به ايران فراهم شود . اين ترمزها به سبب پيچيدگي مكانيزمشان هنوز مورد توجه طراحان داخلي قرار نگرفته است كه يكي از دلايل آن عدم اطلاعات كافي و عدم آشنائي با اين سيستم مي باشد . اميد است اين پروژه مقدمه اي براي قدمهاي بعدي در راه ساخت و طراحي اين تكنولوژي در ايران باشد . (ان شاءالله)
در اين پروژه ابتدا تاريخچه اي از پيدايش ترمزها ارائه خواهد شد . در فصل دوم به بررسي سيستم ترمز معمولي شامل كاسه اي و ديسكي و ساير اجزاي جانبي آن مي پردازيم .
در فصل سوم سيستم ترمز پنوماتيكي مورد بررسي قرار مي گيرد و سپس در فصل چهارم و سيستم ترمز ضد قفل ABS و سپس مقايسه اي بين فصول دوم و سوم خواهيم داشت تا برتريها و معايب هركدام نسبت به يكديگر مشخص شود و در فصول بعدي مطالب مربوط به طراحي و محاسبه نيروهاي لازم آورده خواهد شد . نخست تاريخچه اي از پيدايش ترمزهاي اوليه تا كنون بيان مي كنيم :
اولين موتور احتراقي در سال 1885 بوسيله بنز ساخته شد . توقف اين اتومبيل بوسيله يك لقمه ترمز بر روي محور دنده هرزگرد انجام مي گرفت . بعدها كه اتومبيل تكميل شد و سرعت آن افزايش يافت و از لحاظ وزن سنگين تر شد ، ترمزهاي مخصوصي براي آن طرح ريزي شد .
تا سال 1900 ترمز دستي شامل ترمز ساده اي كه مستقيماً با سطح لاستيكهاي توپر اصطكاك پيدا مي كرد استفاده مي شد. اما از اين سال به بعد ترمزي ابداع شد كه توسط پدال عمل مي كرد و عبارت از يك نوار فلزي بود كه در خارج بر روي چرخ دندانه دار محور محرك عقب نصب شده بود و بصورت استوانه اي آن را احاطه مي كرد .
در همين سال لنكستر(Lanchester) ترمز و كلاچ را در يك مجموعه مخروطي شكل متشكل كرد و در اولين ماشين ساخت انگلستان بكار گرفت .
در سال 1905 ، انتقال حركت بوسيله چرخ دنده و محور جاي انتقال حركت توسط زنجير يا تسمه را گرفت و عموميت پيدا كرد و بيشتر اتومبيلها با پدالي كه انتقال حركت را به ترمز تأمين مي كرد مجهز شده بودند .
در سال 1910 ميلادي ترمزهاي بيشتر ماشينهاي امريكائي روي چرخهاي عقب تأثير مي كرد . در اين سالها بسياري از عوامل مربوط به ترمز، مانند اهميت چسبندگي لاستيك به جاده اثرات چرخ قفل شده و غيره بخوبي شناخته شده بود و اين مطلب محقق شده بود كه جهت اعمال ترمز صحيح هر چهار چرخ بايستي ترمز شود ، و كوشش و اثر ترمز با نسبتي متناسب بين چرخ جلو و چرخ عقب سهيم باشد . با ترمز شدن چهارچرخ است كه بدون خطر ليز خوردن ماشين ، فاصله توقف به نصف تقليل مي يابد . سالها طول كشيد تا موضوع ترمز چهارچرخ مورد قبول عموم قرار گرفت . شكل عمده اين بود كه آرايشي براي ترمز ترتيب داده شود كه با تشكيلات و اتصالات فرمان و چرخهاي جلو و بطور كلي با تشكيلات سيستم فرمان و هدايت ماشين تداخل پيدا نكند .
3 ـ 9 ـ رطوبت گيري هواي فشرده :
3-10- فيلترهاي هواي ترمز بادي :
3-11- شير تنظيم فشار :
3-12- مقدار عبور جريان براي واحدهاي مراقبت :
3-13- سيلندر پنيوماتيكي :
3-14- سيلندر يك كاره :
3-15- ساختمان سيلندر و پيستون :
3-16- محاسبه نيروهاي سيلندر پيستون :
3-17- نكات عملي :
محاسبه طول كورس پيستون سيلندر پنيوماتيك :
4ـ1ـ ويژگي هاي ABS
4ـ2ـ نيروهاي ديناميكي در چرخ ترمز شده :
4ـ3ـ مفهوم كنترل
توضيح :
4ـ4ـ چرخه كنترلABS
4ـ4ـ1ـ سيستم كنترل شده :
4ـ4ـ2ـ متغيرهاي كنترل شده
4-4-2-2- متغيرهاي كنترل شده براي چرخهاي متحرك(driven- wheel)
4ـ5ـ سيكلهاي كنترل واقعي
4ـ5ـ1ـ چرخه كنترل ترمزي روي سطح با كشش بالا ( ضريب نيروي ترمز بالا)
4ـ5ـ2ـ چرخه كنترل ترمزي روي سطح جاده لغزنده ( ضريب نيروي ترمزي پائين)
4ـ5ـ3ـ چرخه كنترل ترمزي با تأخير در گشتاور انحرافي :
4ـ5ـ3ـ2ـ GMA2
4ـ5ـ4ـ چرخه كنترل براي (ALL wheel Dirven ) AWD
4ـ5ـ5ـ سيستمهائي كه همه چرخها متحرك هستند (ADW)
ب : دومين سيستم :
ج : سومين سيستم :
4ـ6ـ عملكرد ABS
4ـ6ـ1ـ ترمز كنترل شده
4ـ6ـ2ـ تأخير در گشتاور پيچشي جانبي
4ـ7ـ مدلهاي سيستم ABS
4ـ7ـ1ـ مدل ABS 2S
4-7ـ مدل ABS 5.0
4ـ8ـ چرخه فرآيند كنترل (Closed – Loop control process)
4ـ9ـ كاركردهاي كنترلي(monitoring Functions)
4ـ10ـ تشخيص عيب:
4ـ11ـ مدل ABS5 . 3
4ـ12ـ مدل سيستم ABS 2E ( بوش)
4ـ13ـ اجزاي سيستم ترمز ضد قفل ABS
4ـ13 ـ1 ـ سنسورهاي سرعت چرخ (Wheel speed sensor) :
4ـ13ـ1ـ1ـ سنسور سرعت چرخDF2
4ـ13ـ1ـ2ـ سنسور سرعت چرخ DF3
4-13-2ـ واحد كنترل الكترونيكيElectronic control unit
4ـ13ـ2ـ1ـ واحد كنترل براي ABS 2S
الف ـ مدار ورودي : (Input circuit)
ب : كنترل كننده ديجيتالي : (Digital controller)
Driver stage مرحله گرداننده ( راننده ) ( تقويت كننده هاي خروجي )
4ـ13ـ2ـ2ـ واحد كنترل الكترونيكي براي ABS5.0
4-13-3- تعديل كننده فشار هيدروليكي: (Hydraulic pressure moduator)
4ـ13ـ3ـ1ـ تعديل كننده فشار هيدروليكي براي ABS 2S
الف : پمپ چرخشي : (Return ump)
ب: انباره يا مخزن : (Accu mulator)
ج : شير سلونوئيدي 3/3 :
طرح :
مراحل كاركرد :
ب : مرحله نگهداري فشار : (pressure – holding phase)
الف : پمپ برگشت :
ب: مخزنها و محفظه هاي ضربه گير(accumulators and damper chambers)
ج : شيرهاي سلونوئيدي 2/2 : (Selonid Valve 2/2 )
4ـ13ـ3ـ3ـ واحد هيدروليكي براي ABS / ABD5
4ـ11ـ2ـ مدارات الكتريكي : ( Electrical Circuits )
5-1-تحليل نيروي ترمزهاي ديسك
5-2-نيروي ترمز و نيروي وارد بر محور
5-4- محاسبات ترمزهاي ديسكي بر اساس نيروي استاتيك
5-5 ترمزهاي كاسه اي (shoe brake)
5-6-ترمزهاي بدون سرو
5-7-اجزاء مكانيكي ترمز كاسه اي :
5-8-كفشك ترمز
5-9- تقسيم بندي ترمزها كاسه اي از لحاظ مكانيزم عمل كننده
5-10-سيستم ترمز سيمپلكس : (simplex brake)
5-11سيستم ترمز دوپلكس :
5-12-سيستم ترمز دوپلكس دوبل
5-13-سيستم ترمز سرو و بدون سرو :
5-14-سيستم سرو دوبل
5-15-محاسبه شتاب ترمز گيري
1ـ در ترمزيك كفشكي :
2ـ ترمز داراي يك كفشك پيشرو و يك كفشك پسرو كه بر روي محور لولا شده اند
3ـ سيستم ترمز در كفشكي پيشرو و پسرو كه بر روي يك سطح صاف تكيه كرده اند اتصال لغزشي دارند
4ـ سيستم ترمز داراي دو كفشك پيشرو ه پايه انها بر روي يك سطح صاف قرار مي گيرند :
5ـ سيستم ترمز داراي كفشك پيشرو پسرو كه اتصال انها از نوع لغزشي بر روي سطح شيبدار است .
6ـ سيستم ترمز داراي دو كفشك پيشرو (خودترمزي) كه اتصال كفشكهاي آن از نوع لغزش و بر روي سطح شيبدار مي باشد .
7ـ سيستم ترمز سرو كه پايه كفشكها بر روي اتصال لغزش قرار دارد .
8ـ سيستم ترمز سرو كه كفشك دوم آن حول محور پايه خود دوران مي كند .
5-16-تحليل استاتيكي اجزاي ترمز كاسه اي :
5-17- ترمزهاي لنتي (shoe brakes)
5-18-طرح دستگاه ترمز دو لنتي :
مثال عددي محاسبه ترمز ـ دو لنتي(Dounle shoe brake)
4ـ كنترل عمر صنعتي لنت ترمز :
5ـ محاسبه و تعيين هوا دهنده ترمز :
7ـ تعيين فنر براي ترمز :
5-19- دستگاه ترمز هيدروليكي مضاعف :
5-20-هواگيري ترمز :
5-21-روغن ترمز
5-22ـ طراحي سيستم ترمز هيدرولي
5ـ2 طراحي سيستم ترمز هيدروليك پرقدرت ( مجهز به بوستر خلأئي)
راه حل ديگر :
2ـ بدست آوردن نسبت بوستر :
3ـ بدست آوردن قطر و خلاء نسبي در بوستر :
5-25ـ طراحي حجم مخزن ذخيره روغن پمپ اصلي
1ـ روغن مورد نياز كفشك و لقمه هاي ترمز :
2ـ انبساط خطوط ارتباطي روغن
3ـ انبساط در لوله هاي لاستيكي
4ـ تلفات پمپ اصلي
5ـ تلفات در اثر تغيير شكل كاسه چرخ و محفظه سيستم ترمز ديسكي :
6ـ تراكم در لنت لقمه اي و كفشك ترمز
7ـ تراكم در سيال ترمز
8ـ تلفات حجم در سوپاپها
9ـ تلفات حجم در سيستم بوستر :
10ـ تلفات حجم در اثر وجود بخارات گازي يا هوا در سيستم ترمز :
محاسبه كورس پدال
1ـ لقي در لقمه هاي ترمز :
2ـانبساط در خطوط ارتباطي :
3ـ انبساط در شيلنگهاي ترمز :
4ـ پمپ اصلي :
5ـ تغيير شكل در سيستم ترمز ديسكي :
6ـ تراكم در لقمه هاي ترمز :
7ـ تراكم پذيري در سيال ترمز :
8ـ هواي باقيمانده در سيتم ترمز
نتيجه :
2ـ3ـ چگونگي انجام آزمايش :
الف : بر روي يخ (On the ice ) :
د: مسيري كه برف در شرف باريدن مي باشد .
ه : در آب و هواي گرمتر:
و: حركت در مسير شن و ماسه اي :
ز : عبور از مسير خيس و مرطوب :
ح : توقف در مسير خشك :
جمع بندي :
7-3ـ نتيجه گيري نهائي :
7ـ3ـ1ـ معايب سيستم ترمز معمولي :
7ـ3ـ2ـ مزاياي سيستم ترمز ضد قفل ABS :


دانلود تحقیق ترمزها


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پروژه ترمزها - maghalefile.rozblog.com

دانلود پروژه ترمزها | پروژه ها - خرید آنلاین progeha.ir/دانلود-پایان-نامه-ترمزها/ جديدترين اين پيشرفتها پيدايش سيستم ترمز ضد قفل ABS مي باشد .

دانلود فایل تحقیق کامل در مورد ترمز ABS، اصول سيستم ...

تحقیق کامل در مورد ترمز abs ، اصول سيستم ترمزهاي هيدروليكي فرمت فایل: ورد تعداد صفحات:216 مقدمه و تاريخچه : امروزه در صنعت اتومبيل سازي حفظ ايمني سرنشينان خودرو فوق العاده مورد توجه قرار گرفته است .

دانلود تحقیق

دانلود تحقیق تحقیق بیوشیمی تحقیق شیمی تحقیق پرستاری تحقیق پزشکی,دانلود ... ترمزها و ...

پروژه ترمزها - nabproje.rozblog.com

پروژه ترمزها ... تحقیق,پژوهش,مقاله,دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش ...

پروژه ترمزها - projenab20.rozblog.com

پروژه ترمزها ... دانلود پروژه,دانلود تحقیق,دانلود پژوهش,دانلود مقاله,میکانیک ...

جهان مقاله | دانلود مقاله | پاورپوینت آماده | دانلود تحقیق

مرجع دانلود رایگان مقاله و دانلود مقاله فارسی و خرید مقاله و خرید پایان نامه و دانلود ...

پروژه ترمزها - maghalefile.rozblog.com

دانلود پروژه ترمزها | پروژه ها - خرید آنلاین progeha.ir/دانلود-پایان-نامه-ترمزها/ جديدترين اين پيشرفتها پيدايش سيستم ترمز ضد قفل ABS مي باشد .

فروتل 47 - دانلود تحقیق , دانلود پرسشنامه استاندارد ...

دانلود تحقیق , دانلود پرسشنامه استاندارد , دانلود نمونه سوالات , دانلود پاورپوینت ...

دانلود تحقیق ، پروژه کارآفرینی ، پروژه دانشجویی | میهن داکس

تحقیق درد عضو مجازي. در 80 درصد بيماران دچار قطع عضو، درد در محل عضو قطع شده احساس خواهد شد.

پروژه ترمزها - maghalefile.rozblog.com

دانلود پروژه ترمزها | پروژه ها - خرید آنلاین progeha.ir/دانلود-پایان-نامه-ترمزها/ جديدترين اين پيشرفتها پيدايش سيستم ترمز ضد قفل ABS مي باشد .

پروژه ترمزها - maghalefile.rozblog.com

دانلود پروژه ترمزها | پروژه ها - خرید آنلاین progeha.ir/دانلود-پایان-نامه-ترمزها/ جديدترين اين پيشرفتها پيدايش سيستم ترمز ضد قفل ABS مي باشد .

فروتل 47 - دانلود تحقیق , دانلود پرسشنامه استاندارد ...

دانلود تحقیق , دانلود پرسشنامه استاندارد , دانلود نمونه سوالات , دانلود پاورپوینت ...

تحقیق درباره ترمزها - پرشین فایلز

تحقیق درباره ترمزها تحقیق درباره ترمزها لینک دانلود و خرید پایین توضیحاتفرمت فایل word ...

دانلود پروپوزال روش تحقیق روانشناسی

با پرداخت حق اشتراک به مبلغ 19800 تومان فایل های دلخواه خود را از این سایت دانلود کنید. با پرداخت حق اشتراک لینک دانلود فایل ها در اختیار شما قرار می گیرد.

دانلود تحقیق و مقاله های رایگان - 2-2

دانلود تحقیق و مقاله های رایگان. کاربر گرامی، به بخش دانلود تحقیقات رایگان و مقالات دانشجویی خوش آمدید.

جهان مقاله | دانلود مقاله | پاورپوینت آماده | دانلود تحقیق

مرجع دانلود رایگان مقاله و دانلود مقاله فارسی و خرید مقاله و خرید پایان نامه و دانلود ...

تحقیق در مورد حاكميت ازآن خداست

پاورپوینت درمورد منگنز و کروم 18 اسلاید

تحقیق در مورد کار بصورت مجتمع از یک دیدگاه تربیت بدنی 17 ص

دانلود کارآموزی بررسي سيستم توليد برق در تهران

طلا

پاورپوینت حركت نابجايي

گوشت مرغ

تحقیق درمورد علل بزهکاری 12 ص

جمعيت روستايي در ايران

کتاب استاتیک و مقاومت مصالح هیبلر Hibbeler - ویرایش پنجم (2017)