دانلود رایگان


طرح مرمت و باززنده سازی مجموعه عمارت وکیل سنندج - دانلود رایگاندانلود رایگان طرح مرمت و باززنده سازی مجموعه عمارت وکیل سنندج در قالب pdf(قابل کپی به word) در 278 صفحه. این مجموعه یک پروژه جامع و کامل به همراه متن, نقشه های کام?

دانلود رایگان طرح مرمت و باززنده سازی مجموعه عمارت وکیل سنندج طرح مرمت و باززنده سازی مجموعه عمارت وکیل سنندج در قالب pdf(قابل کپی به word) در 278 صفحه
عمارت وکیل درمحله قطار چیان واقع شده است . این محله در قسمت جنوب غربی بافت قدیم سنندج واقع است،که از طرف غرب به خیابان فردوسی از طرف شمال به محله میان قلعه و ازجنوب به خیابان وکیل (کشاورز کنونی)محدود است.مساحت کل عمارت همراه با باغات آن در8/1 هکتار بوده است .این عمارت مجموعه اي بزرگ شامل یک بخش اصلی در وسط و قسمت هاي دیگر در پیرامون است.این مجموعه شامل 3 عمارت شمالی،مرکزي و جنوبی میباشد ،که در گذشته پیوسته بوده ولی اکنون از هم جدا شده اند و متعلق به 3 برادر وکیل الملک،وکیل الممالک و وکیل السلطان میباشد. در اطراف این مجموعه ، مسجد وکیل،بازار وکیل و حمام وکیلقرار دارد. در قسمت غربی این بنااصطبل و در اطراف بنا باغی که هم اکنون به پارك سپیدارتبدیل شده است.این مجموعه حدود 6700 متر مربع مساحت دارد،آب مصرفی این مجموعه از 2 قنات میانی (نزدیک خسرو آباد و کنار (اواسط خ آبیدر)تاسیسشده است. قسمت اصلی این مجموعه دراواخردوران زندیه توسط حاج محمد رشید بیگ وکیل ساخته و در دوران قاجاروپهلوي تغییرات متعدد و قابل توجهی در آن ایجاد کرده اند.ساختمان قدیمی به علل مختلف قبل از انقلاب تخریب شد اما با سعی و تلاش مالک آن ،با همان سبک قدیمی بازسازي شد. در واقع ساختمان مرکزي در حال حاضر 50 سال بیشتر قدمت ندارد چون کاملا تخریب شده و با همان پلان قدیم آنرا نو سازي کردند.عمارت شمالی یا عمارت وکیل الملک که در سال 1355 با همان سبک قدیم خود بازسازي شد در حال حاضر جدیدترین بخش مجموعه میباشد و دقیقا قرینه
عمارت وکیل السلطان است.
این مجموعه یک پروژه جامع و کامل به همراه متن، نقشه های کامل معماری، تصاویر اثر، آسیب شناسی اثر، طرح مرمت، طرح احیا و باززنده سازی ، تصاویر سه بعدی طرح احیا و ...می باشد و شامل موارد زیر می باشد:
فصل اول
کلیات طرح 1
بیان مسئله تحقیق 1
هدف تحقیق 1
سوالات و فرضیه هاي تحقیق 4
واژه هاي کلیدي 4
روش تحقیق 5
محدودیت ها و مشکلات تحقیق 5
کلیات استان 6
1-1 استان کردستان 6
1-1-1 جغرافیاي استان کردستان 7
-2-1-1 پوشش گیاهی 8
-3-1-1 میزان بارش هاي سالیانه 8
-4-1-1 جغرافیاي تاریخی 9
-5-1-1 جغرافیاي انسانی 10
-2-1 شهرستان سنندج 14
-2-2-1 جغرافیاي تاریخی سنندج 14
-3-2-1 وجه تسمیه سنندج 15
-4-2-1 پیدایش هسته اولیه شهر 16
-5-2-1 ساختارهاي تاریخی شهر در دوره هاي مختلف 16
-6-2-1 ساختار کالبدي – فضایی شهر در دوره صفویه و قاجار 16
17 1320 – -7-2-1 ساختار کالبدي – فضایی شهر در سالهاي 1300
18 1340 – -8-2-1 ساختار کالبدي – فضایی شهر در سالهاي 1320
18 1357 – -9-2-1 ساختار کالبدي – فضایی شهر در سالهاي 1340
-10-2-1 ساختار کالبدي – فضایی شهر در سالهاي 1357 تا کنون
فصل دوم
شناخت و معرفی اثر 25
-1-2 محله قطار چیان 25
-2-2 مشخصات جغرافیایی بافت 27
-3-2 محور هاي دسترسی و حرکتی محله 27
-4-2 ارتباط فضایی با محلات همجوار 28
-5-2 عناصر تشکیل دهنده مرکز محله و نحوه استقرارآنها 28
-6-2 موقعیت قرار گیري مرکز اصلی و مراکز فرعی محله قطار چیان 29
-7-2 معرفی بنا 30
-1-7-2 موقعیت جغرافیایی مجموعه 30
-2-7-2 موقعیت عمارت وکیل در متون قدیمی 30
-3-7-2 توصیف بنا 31
-4-7-2 مجموعه عمارت وکیل 32
-5-7-2 عمارت وکیل الممالک 33
-6-7-2 عمارت وکیل الملک 34
-7-7-2 عمارت وکیل السلطان 34
-8-7-2 حمام وکیل 35
-9-7-2 مسجد وکیل 35
-10-7-2 موقعیت اثر و دسترسی هاي مجموعه 35
-11-7-2 توصیف معماري اثر 38
-12-7-2 مجموعه عکسهاي عمارت وکیل 40
-13-7-2 پلان ها ، نماها و مقاطع عمارت وکیل 40
-14-7-2 تجزیه و تحلیل معمارانه اثر 46
-8-2 بررسی تزیینات 53
-1-8-2 مصالح مورد استفاده در معماري سنندج 53
-2-8-2 بررسی تزیینات در مجموعه عمارت وکیل 54
-9-2 بررسی ویژگی هاي ساختاري اثر
-1-9-2 بستر بنا 64
-2-9-2 پی بنا 64
-3-9-2 دیوارهاي باربر و غیر باربر 65
-4-9-2 پوشش ها 67
-5-9-2 پر کننده ها 70
-6-9-2 چسباننده ها 71
-7-9-2 بررسی انواع قوسهاي بکار رفته در عمارت وکیل 72
-8-9-2 تحلیل نیرو در بخشی از سازه 77
-9-9-2 جداول ساختاري اثر 78
-10-2 بررسی ویژگی هاي تاریخی اثر 85
-1-10-2 مطالعه پیشینه تاریخی 85
-2-10-2 وجه تسمیه بنا 86
-3-10-2 تاریخچه خانواده وکیل 86
-4-10-2 مصاحبه با پسر وکیل السلطان 87
فصل سوم
ارزیابی آسیب شناسی و آسیب نگاري 89
-1-3 عوامل مخل داخلی 90
-2-3 شناسایی ارزشهاي نهفته در بنا 91
-3-3 ارزش هاي میراث فرهنگی در عمارت وکیل 95
ارزش هاي احساسی در عمارت وکیل 95
-هویت در ساختمان 96
-ارزش هاي فرهنگی 96
-قدمت بنا 96
-4-3 ارزش هاي معماري در مجموعه عمارت وکیل 96
-ارزش منظر شهري 97
-ارزش هاي کارکردي 98
- ارزش اقتصادي
-اصالت و یکپارچگی در عمارت وکیل 98
-اصالت در مجموعه عمارت وکیل 99
-اصالت طرح بنا 99
-اصالت مصالح 99
-یکپارچگی 100
-5-3 ارزیابی آسیب شناسی در مجموعه عمارت وکیل سنندج 100
-1-5-3 گزارش آسیب شناسی در حوزه ي معماري 102
-حذف ها و الحاقات 102
-مسدودن کردن بازشوها 102
-آسیب شناسی سازه 114
-اثر گذاري رطوبت 114
-اثر رطوبت برسقف و بام 114
اثر رطوبت بر دیوارها و ستون ها 115
رطوبت در پی ها و زیر زمین ها 116
رطوبت و کفسازي ها 116
رطوبت در فضاهاي داخلی 116
ترك 124
آسیب شناسی تاسیسات: 128
آسیب شناسی تاسیسات مکانیکی 128
شبکه لوله کشی آب مصرفی 128
شبکه جمع آوري و دفع فاضلاب ، آب باران و آبهاي سطحی 130
سیستم گرمایشی ، تعویضهوا و تهویه مطبوع 130
آسیب شناسی تاسیسات الکتریکی 131
آسیب شناسی فضا(عوامل آسیب رسان محیطی، اقلیمی و زیست محیطی 134
زمین لرزه و آسیب پذیري معماري 134
اثر باد بر بنا 135
اثر باد بر دیواره شمالی
12
آسیب شناسی در حوزه ي محوطه 140
آسیب نگاري 141
فصل چهارم
مبانی نظري طرح مرمت و استحکام بخشی 152
تعاریف 153
قوانین و دستورالعمل هاي حفاظت و مرمت یادمان هاي تاریخی 157
مبانی مداخله در وضع کالبدي مجموعه عمارت وکیل سنندج 167
اهداف کلان طرح 170
راهبرد هاي طرح 171
راهبردهاي هدف اول 171
راهبردهاي هدف دوم 172
سیاست ها 172
باززنده سازي و نمایش ساختارهاي عملکردي فعالیت هاي فرهنگی براي عموم 173
روش شناسی مبانی نظري و ارزش گذاري عمارت وکیل 174
دستور العمل هاي پیشنهادي 176
فصل پنجم
طرح مرمت و استحکام بخشی و تجدید ساختار 178
عملیات رفع خطر در مجموعه عمارت وکیل 180
طرح درمان و مرمت عمارت وکیل 181
طرح درمان دفع رطوبت در فضاهاي مختلف عمارت وکیل 182
طرح درمان براي آسیب هاي وارده در حوزه معماري 184
طرح درمان شاه نشین وکیل السلطان 184
طرح مرمت کفسازي در فضاي باز(حیاط) در عمارت وکیل 193
طرح درمان ایوان شرقی 196
طرح درمان ترکهاي موجود در ایوان عمارت وکیل 196
عملیات سبک سازي بام 198
عملیات دفع رطوبت نزولی از بام
استحکام بخشی پی عمارت وکیل 200
درمان آسیب هاي گیاهی 208
-روش هاي مکانیکی کندن گیاهان از ریشه 208
طرح درمان اتاق هاي نماي جنوبی از داخل حیاط 209
تعیین حریم 211
فصل ششم
طرح احیا 219
طرح احیاي مجموعه عمارت وکیل 219
مراحل انجام طرح احیا 221
برنامه ریزي طرح احیا 221
کاربري پیشنهادي 221
-شناخت طیف کاربران و نیازهاي آنان 222
-ارائه برنامه ي فیزیکی طرح 223
مکانیابی عملکردها و ارایه ي برنامه ي نهایی 225
طراحی تاسیسات مجموعه 237
فصل هفتم
نتیجه گیري 241
منابع و ماخذ 244
چکیده انگلیسی 246
247 D طرحهاي 3


طرح مرمت و باززنده سازی مجموعه عمارت وکیل سنندج


مطالعه


آسیب شناسی


طرح مرمت و طرح احیا مجموعه عمارت وکیل سنندج


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


پاورپوینت مدیریت بازار و بازار يابيتحقیق درباره چلچراغ انتظار

پاورپوینت مسیر شغلی