دانلود رایگان


بررسی نقش نظام آراستگی (5S)برعملکرد کارکنان - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی نقش نظام آراستگی (5S)برعملکرد کارکنان

دانلود رایگان بررسی نقش نظام آراستگی (5S)برعملکرد کارکنان فایل WORD
84 صفحه- 5 فصل- همراه با پرسشنامه
فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق
1-1مقدمه---------------------------------------------------------- 2
1-2 بیان مسئله------------------------------------------------------ 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق--------------------------------------------- 3
1-4 اهداف تحقیق----------------------------------------------------- 4
1-4-1 هدف کلی----------------------------------------------------- 4
1-4-2 هدف های جزئی------------------------------------------------- 4
1-5 فرضیات تحقیق---------------------------------------------------- 4
1-5-1 فرضیه اصلی--------------------------------------------------- 5
1-5-2 فرضیات فرعی-------------------------------------------------- 5
1-6 قلمرو تحقیق----------------------------------------------------- 5
1-7 تعاریف--------------------------------------------------------- 5
فصل دوم ادبیات پژوهش
2-1 پنج اس--------------------------------------------------------- 9
2-1-1 ساماندهي (سازماندهي، تفكيك و تعمير) ( Seiri )---------------------------- 9
2-1-2 نظم و ترتيب (Seiton )------------------------------------------- 12
2-1-2-1 هدف از اجراي اصلS2------------------------------------------- 13
2-1-2-2 S2 در محيط كار يا محيط اداري------------------------------------ 13
2-1-3 پاكيزه سازي ( Seiso )-------------------------------------------- 14
2-1-3-1 هدف از اجراي اصلS3------------------------------------------- 15
2-1-3-2 S3 در محيط كار يا محيط اداري------------------------------------ 15
2-1-4 استانداردسازي ( Sekitsu )----------------------------------------- 16
2-1-4-1 هدف از اجراي اصلS4------------------------------------------- 16
2-1-4-2 S4 در محيط كار يا محيط اداري------------------------------------ 17
2-1-5 انضباط ( Shitsuke )--------------------------------------------- 17
2-1-5-1 هدف از اجراي اصل 5s------------------------------------------ 18
2-1-5-2 5s در محيط كار يا محيط اداري------------------------------------- 18
2-1-6 نمودار سازمانی5s ----------------------------------------------- 18
2-1-7 وظايف بخشهاي مختلف-------------------------------------------- 19
2-1-8 پیاده سازی نظام آراستگی( 5S )--------------------------------------- 19
2-1-9 تاریخچه شکل گیری 5S :------------------------------------------- 20
2-1-10 اجرای نظام آراستگی در صنایع ایران ---------------------------------- 22
2-1-11 5S و هزینه اجرای آن -------------------------------------------- 24
2-1-12 آنچه می تواند استقرار نظام 5S را تضمین کند ----------------------------- 25
2-2 عملکرد کارکنان در سازمان-------------------------------------------- 26
2-2-1 سنجش عملکرد سازمانی-------------------------------------------- 26
2-2-2 رویکرد های سنجش عملکرد----------------------------------------- 27
2-2-3 مقیاس های سنجش عملکرد----------------------------------------- 27
2-2-4 مدیریت عملکرد------------------------------------------------- 28
2-2-5 ارتباط ارزیابی و مدیریت عملکرد--------------------------------------- 28
2-2-6 عوامل موثر بر عملکرد سازمانی---------------------------------------- 29
2-2-7 مدل اچيو------------------------------------------------------ 30
2-2-7-1 توانايي (دانش و مهارت)------------------------------------------ 31
2-2-7-2 وضوح (درک يا تصور نقش)---------------------------------------- 32
2-2-7-3 کمک (حمايت سازماني)------------------------------------------ 32
2-2-7-4 مشوق (انگیزه یا تمایل)------------------------------------------- 32
2-2-7-5 ارزيابي (آموزش و بازخور عملکرد)------------------------------------ 32
2-2-7-6 بازخورد اعتبار------------------------------------------------- 32
2-2-7-7 محيط (تناسب محيطي)------------------------------------------- 33
2-2-8 ارزشيابي عملكرد:------------------------------------------------- 33
2-2-8-1 اهداف ارزشيابي عملكرد------------------------------------------ 35
2-2-8-2 رويكردها و روشهاي ارزشيابي عملكرد---------------------------------- 36
2-2-8-3 روشهاي ارزشيابي عملكرد----------------------------------------- 37
2-2-8-5 خطاهاي بالقوه در سيستم هاي ارزشيابي عملكرد--------------------------- 42
2-2-8-6 عوامل و ويژگيهاي موثر بر اثربخشي سيستم هاي ارزشيابي عملكرد--------------- 43
2-3 پیشینه تحقیقات در داخل و خارج----------------------------------------- 45
2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل----------------------------------------- 45
2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج----------------------------------------- 46
فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه --------------------------------------------------------- 48
3-2 روش تحقیق------------------------------------------------------ 48
3-3 جامعه ی آماری تحقیق----------------------------------------------- 49
3-4 نمونه و روش نمونه گیری---------------------------------------------- 49
3-5 ابزار جمع آوری داده ها----------------------------------------------- 49
3-6 روایی و پایایی---------------------------------------------------- 49
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها------------------------------------------- 50
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه---------------------------------------------------------- 52
4-2 ویژگی های شخصیتی کارکنان------------------------------------------ 52
4-3 آزمون فرضیات---------------------------------------------------- 56
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه---------------------------------------------------------- 69
5-2 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اصلی ---------------------------------- 69
5-3 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه های فرعی------------------------------- 70
5-4 پیشنهادها------------------------------------------------------- 71
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی براساس فرضیه های تحقیق---------------------------- 71
5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات بعدی---------------------------------------- 72
منابع و ماخذ--------------------------------------------------------- 73


فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-2 خلاصه مزايا و معايب روشهاي ارزيابي عملكرد كاركنان --------------------- 41
جدول 2-1 اهداف ارزشيابي عملكرد ------------------------------------------ 35
جدول 4-1 نتایج پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت--------------------------------- 52
جدول 4-2 نتایج پاسخ­دهندگان بر اساس سطح تحصیلات---------------------------- 54
جدول 4-3 نتایج پاسخ­دهندگان بر اساس سمت افراد------------------------------- 55
جدول 4-4 نتایج آزمون اسپیرمن بین توانمندی 5s و عملکرد کارکنان-------------------- 56
جدول 4-5 نتایج آزمون پیرسون بین توانمندی 5s و عملکرد کارکنان--------------------- 57
جدول 4-6 نتایج آزمون اسپیرمن بین ساماندهی و عملکرد کارکنان ---------------------- 58
جدول 4-7 نتایج آزمون پیرسون بین ساماندهی و عملکرد کارکنان ---------------------- 59
جدول 4-8 نتایج آزمون اسپیرمن بین توانمندی نظم و ترتيب و عملکرد کارکنان-------------- 60
جدول 4-9 نتایج آزمون پیرسون بین توانمندی نظم و ترتيب و عملکرد کارکنان--------------- 61
جدول 4-10 نتایج آزمون اسپیرمن بین توانمندی استانداردسازي و عملکرد کارکنان------------ 62
جدول 4-11 نتایج آزمون پیرسون بین توانمندی استانداردسازي و عملکرد کارکنان------------- 63
جدول 4-12 نتایج آزمون اسپیرمن بین توانمندی پاكيزه سازي و عملکرد کارکنان------------- 64
جدول 4-13 نتایج آزمون اسپیرمن بین توانمندی پاكيزه سازي و عملکرد کارکنان------------- 65
جدول 4-14 نتایج آزمون اسپیرمن بین توانمندی انضباط و عملکرد کارکنان----------------- 66
جدول 4-15 نتایج آزمون پیرسون بین توانمندی انضباط و عملکرد کارکنان----------------- 67فهرست اشکال و نمودارها
عنوان صفحه
شكل 2-1 مدل ارزيابي عملكرد در سازمانها------------------------------------- 34
نمودار 4-1 نتایج پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت-------------------------------- 53
نمودار 4-2 نتایج پاسخ­دهندگان بر اساس سطح تحصیلات---------------------------- 54
نمودار 4-3 نتایج پاسخ­دهندگان بر اساس سمت افراد------------------------------- 55
نمودار 4-4 نتایج آزمون پیرسون بین توانمندی 5s و عملکرد کارکنان--------------------- 57
نمودار 4-5 نتایج بین ساماندهی و عملکرد کارکنان--------------------------------- 59
نمودار 4-6 نتایج بین توانمندی نظم و ترتيب و عملکرد کارکنان------------------------ 61
نمودار 4-7 نتایج بین توانمندی استانداردسازي و عملکرد کارکنان----------------------- 63
نمودار 4-8 نتایج بین توانمندی پاكيزه سازي و عملکرد کارکنان------------------------- 65
نمودار 4-9 نتایج بین توانمندی انضباط و عملکرد کارکنان---------------------------- 67


ظام آراستگی (5S)


عملکرد کارکنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نظام آراستگی در بانک

نظام آراستگی ... این دستگاهها را بررسی و درصورت ... و تمرکز کارکنان . تغذیه نقش مهمی در ...

مدیریت (تمامی گرایش ها) - parsproje.com

mo226- بررسی نظام ... mo247- بررسی نقش ارزیابی عملکرد در افزایش کار آیی کارکنان. mo248- بررسی نقش ... (5S ...

نظام آراستگی

دوره آموزش نظام آراستگی 5s ... بررسی نقش مدیران و ... • نقش مدیران و کارکنان در نهادینه ...

نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام

... نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و سیستم ... بررسی آموزش جرات ورزی بر ...

امکان سنجی پیاده کردن نظام 5S در بخش اطلاع‌رسانی …

... و نقش نظام آراستگی در ... آراستگی ظاهری کارکنان و ... بررسی رابطه نظام آراستگی ...

نظام آراستگی در بانک

نظام آراستگی ... این دستگاهها را بررسی و درصورت ... و تمرکز کارکنان . تغذیه نقش مهمی در ...

پاورپوینت استرس اکسیداتیو

پاورپوینت درس 6 دین و زندگی 2 پایه یازدهم (پیشوای اسوه)رشته انسانی

تحقیق در مورد رحلت امام

پرورش قارچ

دانلود رام فارسی GLX G4 NFC اندروید 4.2.2 فول فلش و قابلیت رایت با فلش تولز

پروژه ی کامل شبیه سازی متلب از 4 تمرین پردازش سیگنال دیجیتال (dsp)همراه با گزارش کامل و تصاویر جداگانه از تمرین های انجام شده در متلب

تحقیق درباره اقلیم شناسی

پاورپوینت کاربرد نانوتکنولوژی در کشاورزی

تحقیق در مورد زندگي نامه ميرزا كوچك خان جنگلي 10 ص

طالع بینی عشق وعاشقی