دانلود رایگان


بررسی نقش نظام آراستگی (5S)برعملکرد کارکنان - دانلود رایگاندانلود رایگان بررسی نقش نظام آراستگی (5S)برعملکرد کارکنان

دانلود رایگان بررسی نقش نظام آراستگی (5S)برعملکرد کارکنان فایل WORD
84 صفحه- 5 فصل- همراه با پرسشنامه
فهرست مطالب
فصل اول کلیات تحقیق
1-1مقدمه---------------------------------------------------------- 2
1-2 بیان مسئله------------------------------------------------------ 3
1-3 اهمیت و ضرورت تحقیق--------------------------------------------- 3
1-4 اهداف تحقیق----------------------------------------------------- 4
1-4-1 هدف کلی----------------------------------------------------- 4
1-4-2 هدف های جزئی------------------------------------------------- 4
1-5 فرضیات تحقیق---------------------------------------------------- 4
1-5-1 فرضیه اصلی--------------------------------------------------- 5
1-5-2 فرضیات فرعی-------------------------------------------------- 5
1-6 قلمرو تحقیق----------------------------------------------------- 5
1-7 تعاریف--------------------------------------------------------- 5
فصل دوم ادبیات پژوهش
2-1 پنج اس--------------------------------------------------------- 9
2-1-1 ساماندهي (سازماندهي، تفكيك و تعمير) ( Seiri )---------------------------- 9
2-1-2 نظم و ترتيب (Seiton )------------------------------------------- 12
2-1-2-1 هدف از اجراي اصلS2------------------------------------------- 13
2-1-2-2 S2 در محيط كار يا محيط اداري------------------------------------ 13
2-1-3 پاكيزه سازي ( Seiso )-------------------------------------------- 14
2-1-3-1 هدف از اجراي اصلS3------------------------------------------- 15
2-1-3-2 S3 در محيط كار يا محيط اداري------------------------------------ 15
2-1-4 استانداردسازي ( Sekitsu )----------------------------------------- 16
2-1-4-1 هدف از اجراي اصلS4------------------------------------------- 16
2-1-4-2 S4 در محيط كار يا محيط اداري------------------------------------ 17
2-1-5 انضباط ( Shitsuke )--------------------------------------------- 17
2-1-5-1 هدف از اجراي اصل 5s------------------------------------------ 18
2-1-5-2 5s در محيط كار يا محيط اداري------------------------------------- 18
2-1-6 نمودار سازمانی5s ----------------------------------------------- 18
2-1-7 وظايف بخشهاي مختلف-------------------------------------------- 19
2-1-8 پیاده سازی نظام آراستگی( 5S )--------------------------------------- 19
2-1-9 تاریخچه شکل گیری 5S :------------------------------------------- 20
2-1-10 اجرای نظام آراستگی در صنایع ایران ---------------------------------- 22
2-1-11 5S و هزینه اجرای آن -------------------------------------------- 24
2-1-12 آنچه می تواند استقرار نظام 5S را تضمین کند ----------------------------- 25
2-2 عملکرد کارکنان در سازمان-------------------------------------------- 26
2-2-1 سنجش عملکرد سازمانی-------------------------------------------- 26
2-2-2 رویکرد های سنجش عملکرد----------------------------------------- 27
2-2-3 مقیاس های سنجش عملکرد----------------------------------------- 27
2-2-4 مدیریت عملکرد------------------------------------------------- 28
2-2-5 ارتباط ارزیابی و مدیریت عملکرد--------------------------------------- 28
2-2-6 عوامل موثر بر عملکرد سازمانی---------------------------------------- 29
2-2-7 مدل اچيو------------------------------------------------------ 30
2-2-7-1 توانايي (دانش و مهارت)------------------------------------------ 31
2-2-7-2 وضوح (درک يا تصور نقش)---------------------------------------- 32
2-2-7-3 کمک (حمايت سازماني)------------------------------------------ 32
2-2-7-4 مشوق (انگیزه یا تمایل)------------------------------------------- 32
2-2-7-5 ارزيابي (آموزش و بازخور عملکرد)------------------------------------ 32
2-2-7-6 بازخورد اعتبار------------------------------------------------- 32
2-2-7-7 محيط (تناسب محيطي)------------------------------------------- 33
2-2-8 ارزشيابي عملكرد:------------------------------------------------- 33
2-2-8-1 اهداف ارزشيابي عملكرد------------------------------------------ 35
2-2-8-2 رويكردها و روشهاي ارزشيابي عملكرد---------------------------------- 36
2-2-8-3 روشهاي ارزشيابي عملكرد----------------------------------------- 37
2-2-8-5 خطاهاي بالقوه در سيستم هاي ارزشيابي عملكرد--------------------------- 42
2-2-8-6 عوامل و ويژگيهاي موثر بر اثربخشي سيستم هاي ارزشيابي عملكرد--------------- 43
2-3 پیشینه تحقیقات در داخل و خارج----------------------------------------- 45
2-3-1 تحقیقات انجام شده در داخل----------------------------------------- 45
2-3-2 تحقیقات انجام شده در خارج----------------------------------------- 46
فصل سوم روش شناسی تحقیق
3-1 مقدمه --------------------------------------------------------- 48
3-2 روش تحقیق------------------------------------------------------ 48
3-3 جامعه ی آماری تحقیق----------------------------------------------- 49
3-4 نمونه و روش نمونه گیری---------------------------------------------- 49
3-5 ابزار جمع آوری داده ها----------------------------------------------- 49
3-6 روایی و پایایی---------------------------------------------------- 49
3-7 روش تجزیه و تحلیل داده ها------------------------------------------- 50
فصل چهارم تجزیه و تحلیل داده ها
4-1 مقدمه---------------------------------------------------------- 52
4-2 ویژگی های شخصیتی کارکنان------------------------------------------ 52
4-3 آزمون فرضیات---------------------------------------------------- 56
فصل پنجم نتیجه گیری و پیشنهادها
5-1 مقدمه---------------------------------------------------------- 69
5-2 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه اصلی ---------------------------------- 69
5-3 یافته های پژوهشی مربوط به فرضیه های فرعی------------------------------- 70
5-4 پیشنهادها------------------------------------------------------- 71
5-4-1 پیشنهادهای کاربردی براساس فرضیه های تحقیق---------------------------- 71
5-4-2 پیشنهادها برای تحقیقات بعدی---------------------------------------- 72
منابع و ماخذ--------------------------------------------------------- 73


فهرست جداول
عنوان صفحه
جدول 2-2 خلاصه مزايا و معايب روشهاي ارزيابي عملكرد كاركنان --------------------- 41
جدول 2-1 اهداف ارزشيابي عملكرد ------------------------------------------ 35
جدول 4-1 نتایج پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت--------------------------------- 52
جدول 4-2 نتایج پاسخ­دهندگان بر اساس سطح تحصیلات---------------------------- 54
جدول 4-3 نتایج پاسخ­دهندگان بر اساس سمت افراد------------------------------- 55
جدول 4-4 نتایج آزمون اسپیرمن بین توانمندی 5s و عملکرد کارکنان-------------------- 56
جدول 4-5 نتایج آزمون پیرسون بین توانمندی 5s و عملکرد کارکنان--------------------- 57
جدول 4-6 نتایج آزمون اسپیرمن بین ساماندهی و عملکرد کارکنان ---------------------- 58
جدول 4-7 نتایج آزمون پیرسون بین ساماندهی و عملکرد کارکنان ---------------------- 59
جدول 4-8 نتایج آزمون اسپیرمن بین توانمندی نظم و ترتيب و عملکرد کارکنان-------------- 60
جدول 4-9 نتایج آزمون پیرسون بین توانمندی نظم و ترتيب و عملکرد کارکنان--------------- 61
جدول 4-10 نتایج آزمون اسپیرمن بین توانمندی استانداردسازي و عملکرد کارکنان------------ 62
جدول 4-11 نتایج آزمون پیرسون بین توانمندی استانداردسازي و عملکرد کارکنان------------- 63
جدول 4-12 نتایج آزمون اسپیرمن بین توانمندی پاكيزه سازي و عملکرد کارکنان------------- 64
جدول 4-13 نتایج آزمون اسپیرمن بین توانمندی پاكيزه سازي و عملکرد کارکنان------------- 65
جدول 4-14 نتایج آزمون اسپیرمن بین توانمندی انضباط و عملکرد کارکنان----------------- 66
جدول 4-15 نتایج آزمون پیرسون بین توانمندی انضباط و عملکرد کارکنان----------------- 67فهرست اشکال و نمودارها
عنوان صفحه
شكل 2-1 مدل ارزيابي عملكرد در سازمانها------------------------------------- 34
نمودار 4-1 نتایج پاسخ دهندگان بر اساس جنسیت-------------------------------- 53
نمودار 4-2 نتایج پاسخ­دهندگان بر اساس سطح تحصیلات---------------------------- 54
نمودار 4-3 نتایج پاسخ­دهندگان بر اساس سمت افراد------------------------------- 55
نمودار 4-4 نتایج آزمون پیرسون بین توانمندی 5s و عملکرد کارکنان--------------------- 57
نمودار 4-5 نتایج بین ساماندهی و عملکرد کارکنان--------------------------------- 59
نمودار 4-6 نتایج بین توانمندی نظم و ترتيب و عملکرد کارکنان------------------------ 61
نمودار 4-7 نتایج بین توانمندی استانداردسازي و عملکرد کارکنان----------------------- 63
نمودار 4-8 نتایج بین توانمندی پاكيزه سازي و عملکرد کارکنان------------------------- 65
نمودار 4-9 نتایج بین توانمندی انضباط و عملکرد کارکنان---------------------------- 67


ظام آراستگی (5S)


عملکرد کارکنان


مقاله


پاورپوینت


فایل فلش


کارآموزی


گزارش تخصصی


اقدام پژوهی


درس پژوهی


جزوه


خلاصه


نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام

... نگرش کارمندان دانشگاه پیام نور نسبت به اجرای نظام s5 و سیستم ... بررسی آموزش جرات ورزی بر ...

امکان سنجی پیاده کردن نظام 5S در بخش اطلاع‌رسانی …

... و نقش نظام آراستگی در ... آراستگی ظاهری کارکنان و ... بررسی رابطه نظام آراستگی ...

نتایج نظام آراستگی 5S در شركت پاكشوما - ایران …

ایران فایو اس سرویس، مجری بزرگترین پروژه‌های نظام آراستگی ... نتایج نظام آراستگی 5s ... نقش ...

مقاله بررسی نقش نظام آراستگی محیط کار5S …

مقاله بررسی نقش نظام آراستگی محیط ... ونیزرضایت کارکنان وایمنی ... نظام آراستگی 5s در ...

پایان نامه پروپوزال پرسشنامه جزوه روش تحقیق با …

بررسی نقش نظام آراستگی (5s) ... پایان نامه بررسی نقش ... در بین کارکنان; پایان نامه بررسی نقش ...

دانلود گزارش کارآموزی شرکت سخت سیستم ..

پاورپوینت مبحث اينورترها

پاورپوینت در مورد گرافیک

تحقیق در مورد حاكميت ازآن خداست

دانلود فایل گزارش کارآموزی ميوه ها و سبزيجات گلخانه اي ..

تحقیق در مورد رنگرزی

تحقیق درمورد پروژه کارآموزی ساختمان

پروين اعتصامي 13 ص

دانلود پاورپوینت معنویت نور

دانلود فایل فلش رسمی با اندروید ۵٫۱٫۱ و فارسی Lenovo Tab3-710I